Partnerskie LGD

Lokalna Grupa Działania "ZIEMIA PRZEMYSKA"

Mapa ZP Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” powstała 27 grudnia 2007 r. podczas Walnego Zebrania Członków. Stowarzyszenie zostało powołane przede wszystkim w celu stymulowania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz włączania partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych projektów. Poprzez swoje działania LGD ma przyczynić się do lepszego wykorzystania potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawy ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także przyczyniać się do aktywizacji oraz współpracy mieszkańców wsi. Lokalna Strategia Rozwoju to dokument strategiczny opracowany dla obszaru działania LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”. Swoim zasięgiem obejmuje osiem gmin powiatu przemyskiego, tj.: Birczę, Fredropol, Krasiczyn, Medykę, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawicę. Działania zawarte w LSR koncentrują się wokół czterech najważniejszych celów ogólnych, których osiągnięcie zagwarantuje zrównoważony i stały rozwój obszaru. Są to:

◆ Poprawa estetyki wiejskiej

◆ Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej poprzez lepsze wykorzystanie lokalnego potencjału

◆ Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru

◆ Wzmocnienie kapitału ludzkiego.

Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” działa w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program ten ma na celu przede wszystkim poprawę jakości życia oraz wspieranie różnorodności gospodarczej na obszarach wiejskich. W ramach PROW 2014-2020 realizowane są następujące działania:

◆ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

◆ Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

◆ Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

GALERIA

zp