Partnerskie LGD

Mapa ZP

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Körös Völgye obejmuje 20 miejscowości (7 miast i 13 miasteczek [wsi]), a liczba mieszkańców tego regionu wynosi około 70 000. Obszar ten rozciąga się w południowo-wschodniej części nizin zwa- nych Wielką Niziną Węgierską, zajmując tereny komitatu Békés przy granicy z Rumunią aż do komitatu Jász-Nagy- kun-Szolnok. Cechą łączącą wszystkie te miejscowości – a tym samym niosącą ze sobą symboliczną wartość – jest to, że większość z nich leży wzdłuż rzek Körös lub w ich pobliżu, również na dawnych terenach zalewowych.

Gospodarkę tego regionu wciąż definiuje sektor rolniczy, głównie z powodu obecności na tych terenach żyznych gruntów rolnych i sprzyjających warunków klimatycznych. Oprócz pól pełnych bujnej roślinności rozwija się tu także przemysł przetwórczy oparty na hodowli zwierząt. Dlatego też w naszej starategii ważne jest wspieranie produkcji i sprzedaży lokalnych produktów żywnościowych prze- mysłowych i wyrobów rękodzielniczych. Coraz więcej osób zajmuje się produkcją żywności domowej w oparciu o stare, tradycyjne zwyczaje i doświadczenia. Są to na przykład kiełbaski przygotowywane z suszoną czerwoną papryką i inne produkty mięsne, miody, sery, przetwory owocowe, dżemy, brandy (czyli pálinka, rodzaj alkoholu przygotowywanego z zacieru owocowego, który jest pod- dawany procesowi fermentacji z zawartością alkoholu wynoszącą 40–50%). Z uwagi na typowe cechy i tradycję regionu rzeki Körös dużą część jego historii stanowią wy- roby z wikliny i ceramika.                                                   GALERIA

zp

Mapa ZP Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” powstała 27 grudnia 2007 r. podczas Walnego Zebrania Członków. Stowarzyszenie zostało powołane przede wszystkim w celu stymulowania lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz włączania partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania lokalnych projektów. Poprzez swoje działania LGD ma przyczynić się do lepszego wykorzystania potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawy ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także przyczyniać się do aktywizacji oraz współpracy mieszkańców wsi. Lokalna Strategia Rozwoju to dokument strategiczny opracowany dla obszaru działania LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”. Swoim zasięgiem obejmuje osiem gmin powiatu przemyskiego, tj.: Birczę, Fredropol, Krasiczyn, Medykę, Orły, Przemyśl, Stubno i Żurawicę. Działania zawarte w LSR koncentrują się wokół czterech najważniejszych celów ogólnych, których osiągnięcie zagwarantuje zrównoważony i stały rozwój obszaru. Są to:

◆ Poprawa estetyki wiejskiej

◆ Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej poprzez lepsze wykorzystanie lokalnego potencjału

◆ Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru

◆ Wzmocnienie kapitału ludzkiego.

Lokalna Grupa Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” działa w ramach osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Program ten ma na celu przede wszystkim poprawę jakości życia oraz wspieranie różnorodności gospodarczej na obszarach wiejskich. W ramach PROW 2014-2020 realizowane są następujące działania:

◆ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

◆ Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania

◆ Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji

GALERIA

zp

Mapa NB Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady swoim działaniem obejmuje pięć gmin, położonych w południowo- -wschodniej części województwa podkarpackiego, w obszarze o wybitnej atrakcyjności turystycznej, która cechuje Beskid Niski i Bieszczady – są to Baligród, Cisna i Lesko z powiatu leskiego oraz Komańcza i Zagórz z powiatu sanockiego. Łącznie zajmują one powierzchnię 1171,42 km2 (6,6% obszaru województwa podkarpackiego), zamieszkiwaną przez 34 493 osoby. Obszar działania Lokalnej Grupy Działania Nasze Bieszczady jest obszarem spójnym przestrzennie w kontekście geograficznym (każda para gmin pozostaje w bezpośrednim lub przynajmniej w dalszym sąsiedztwie, tworząc tym samym zwarty geograficznie obszar). W granicach obszaru objętego Strategią Rozwoju Lokalnego występują 2 miasta (Zagórz i Lesko) o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 20 tys., więc fakt ich włączenia do obszaru objętego przedmiotową LSR nie rzutuje na spójność tego obszaru. Podstawą działania naszego Partnerstwa jest Lokalna Strategia Rozwoju, której celem jest wspieranie rozwoju sektora turystyczno-rekreacyjnego w oparciu o zasoby przyrodnicze, kulturalne i historyczne regionu oraz wspieranie zaplecza kulturalnego na potrzeby tak mieszkańców, jak i turystów. Przeglądanie kart tej publikacji można porównać z wędrówką po malowniczych terenach gmin Baligród, Cisna, Komańcza, Lesko i Zagórz, posiadających niezwykłe walory turystyczne. Jest to okazja, żeby zobaczyć ten uroczy zakątek Bieszczadów, stworzony przez matkę naturę i pracę ludzkich rąk.               GALERIA

NB

Mapa LGD Lokalna Grupa Działania „ZIELONE BIESZCZADY” jest partnerstwem składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego, społecznego i mieszkańców. Teren działania obejmuje terytorium siedmiu gmin województwa podkarpackiego, do których należą gminy: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne, Solina, Olszanica, Tyrawa Wołoska i Sanok. Obszar LSR obejmuje tereny górzyste o dużej wartości przyrodniczej odznaczające się na tle województwa jak i kraju, czystością środowiska oraz dużym zalesieniem. Główne atrakcje turystyczne regionu to masywy górskie, walory krajobrazowe, jeziora Solińskie i Myczkowieckie o pierwszej klasie czystości wód wraz z infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową oraz przede wszystkim specyficzny bieszczadzki klimat. Przyciąga także tutejsza bogata kuchnia regionalna, do której należą m.in.: knysze, fuczki, proziaki, pierogi z kapustą i z grzybami, gołąbki z tartych ziemniaków, babka ziemniaczana. Osobliwość tego obszaru wynika również z niesamowitej mieszanki kulturowej i narodowościowej. Bieszczady dzięki kolejnym migracjom ludności stały się bowiem symbolem tolerancji kulturowej, znanym wszystkim Polakom. Charakterystycznymi dla terenu stały się dwie grupy etnograficzne – Bojków i Łemków, które łączyło wyznanie greckokatolickie, różniły natomiast sposoby ubierania się, budowania domów i cerkwi oraz język. LGD stara się, aby Bieszczady postrzegane były jako miejsce turystyki aktywnej i ambitnej z wykorzystaniem walorów kulturowych i naturalnych regionu, jednakże w zgodzie z naturą, w którym zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy oparty jest na czystym środowisku przyrodniczym, dziedzictwie historyczno-kulturowym oraz partnerskiej współpracy samorządów, przedsiębiorstw i organizacji społecznych, która umożliwi obecnym oraz przyszłym mieszkańcom Bieszczadów warunki do trwałego polepszania jakości życia, a odwiedzającym je turystom warunki do atrakcyjnego wypoczynku i rekreacji. Przykłady działań aktywizacyjnych w ramach wdrażania LSR: Dzień Drwala w Bukowcu, Bieszczadzkie Święto Pszczoły w Pszczelinach, Bieszczadzki Festiwal Sztuk w Czarnej, Święto Chleba w Ustrzykach Dolnych, Festiwal Twórczości Ludowej w Tyrawie Wołoskiej, Kermasz Karpackich Smaków w Mrzygłodzie, Biesiada Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Olszanica.                               GALERIA

PanoramaZŻukowaPozioma